Keliautojų dėmesį trauks senoviniai automobiliai

Dešimt dienų beliko iki bir­že­lio 8 -ąją, šeš­ta­die­nį, Lietuvoje rengiamo is­to­ri­nių ­trans­por­to priemo­nių žy­gio, kuris labiau­siai tu­rė­tų su­do­min­ti ne tik se­no­vi­nių, bet ir apskritai automobilių gerbėjus, senovinės technikos restauratorius, ver­ti­nančius ­ne­su­ga­din­tą ori­gi­na­lu­mą ir kelių dešimtmečių senumo technikos žavesį.

Renginio organizatoriai, vadovaudamiesi Henrio Fordo mintimis, jog auksinių rankų antram gyvenimui prikelta senovinė technika tikrąją vertę įgyja tik važiuodama, įsiliejusi į bendrą transporto srautą, siūlo ne ramią parodą ar stovinčių mašinų apžiūrą, o tikrą žygį su visais jo atributais ir išbandymais.

Pasak šio renginio su­ma­ny­to­jo ir va­do­vo, žur­na­lis­to Val­do Juozo Vi­lū­no, tech­ni­nių ap­žiū­rų asocia­ci­jos „Tran­seks­ta“ re­mia­ma­me žy­gy­je kviečiami da­ly­vauti is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių, mo­to­ciklų ir net su­nkve­ži­mių vairuotojai ar savininkai. Žy­gis pra­si­dės šeštadienio vidurdienį Rumšiškė­se, kur neišvažiuojant iš jų galima pabuvoti ir Aukštaitijoje, ir Žemaitijoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

Žygyje dalyvausiantiems is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams teks viso labo įveikti tik 111,1 ki­lo­me­tro bendrą distanciją vaizdingais Lie­tu­vos, tame tarpe ir Tra­kų re­gio­ni­nio par­ko vieto­vių ke­liais. Senovinių automobilių ir motociklų vairuotojai nelėks kaip akis išdegę, o važiuos oriai, kaip ir dera tokioms transporto priemonėms, su poilsiu gamtoje, žolelių arbatos, šviežio sūrio ir medaus ragavimais, o kad žygį lydėtų ir varžybiškumo elementas, žygeivių laukia dvi tiks­laus pra­va­žia­vi­mo rung­tys.

Pasivažinėję po Rum­šiš­kių na­cio­na­li­nį bui­ties mu­zie­jų žygio da­ly­viai ilgėliau stabtelės Birš­to­ne, kur vyks didelė mies­to šven­tė ir kurios smalsuoliams tai bus puiki proga iš arčiau pasidomėti unikalia senovine technika ir pabendrauti su jos vairuotojais.

Renginys finišuos šeštadienio pavakarę Tra­kų miesto cen­tre, kur žy­gio da­ly­viai vėl atsidurs dar vieno miesto šventėje ir kur ne tik žygio nugalėtojams, bet ir visiems jo dalyviams ran­ką spaus ku­ror­to me­ras Vy­tau­tas Zaliec­kas.

Nenorime, kad tokie žygiai virstų eiliniu kermošium su nevaldomu chaosu, todėl stengsimės apsiriboti 20-25 dalyviais, – sakė V. J. Vilūnas, kurio kartu su kitais organizatoriais pernai surengtas toks žygis iš Mažeikių per Kauną į Vilnių susilaukė gero ir pačių dalyvių, ir visuomenės įvertinimo. – Norinčių dalyvauti šiemetiniame žygyje paraiškas dar priima VšĮ „Saugus ratas“.

Žygio spaudos centras – Viešųjų ryšių agentūra „Visus Bonus“

Tel./Faks: 8 (5) 230 57 25